podmínky soutěže

soutěž o trip

I. Obecná ustanovení

1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky, odebírá instagramový účet @_exploringtogether tlačítkem “follow”, nebo facebookový účet Naplánuj svůj trip tlačítkem “like”, označí pod soutěžním příspěvkem na Instagramu/Facebooku v komentáři 2 uživatele, kteří by na trip vyrazili s ním a zaregistruje se do soutěže na webové stránce: https://naplanujsvujtrip.cz/soutez-o-trip

2. Organizátorem soutěže je:
Matěj Smola 
IČO:08847339
DIČ:CZ0106093273
se sídlem: Ohnišov 197, 517 84
(dále jen „organizátor“).

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je registrována na sociální síti Instagram (www.instagram.com), nebo Facebook (www.facebook.com) a má po celou dobu soutěže aktivní svůj Instagram účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Instagram/Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu/Facebooku.

II.  Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 

1. Účastník soutěže poskytuje registrací do soutěže na webové stránce: https://naplanujsvujtrip.cz/soutez-o-trip organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, instagramové jméno/facebookové jméno, e-mail) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže 

1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.    

2. Ze všech registrací, které byly odeslány prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách: https://naplanujsvujtrip.cz/soutez-o-trip, vylosuje organizátor výherce. V případě, že se jedná o soutěž bez losování výherce, o výherci rozhodne předem určená kritéria. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

IV. Výhry a jejich předání

1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

2. Každý výherce bude informován o výhře na instagramovém profilu @_exploringtogether, facebookovém profilu Naplánuj svůj Trip a zároveň bude kontaktován pomocí e-mailu.

3. Výhry budou výhercům uděleny formou poukázky opravňující využití služby nebo získání věcné ceny. Tato poukázka bude udělena elek elektronickým oznámením výherci.

4. Poukázka bude platná do 8.4.2023, tedy po dobu jednoho roku.

5. Pokud bude mít služba hodnotu menší než je hodnota poukázky, rozdíl v ceně je nevratný. 

6. Podmínkou využití poukázky je služba na Naplánuj svůj Trip zakoupena v minimálním počtu dvou cestujících.

8. Pokud výherce neodpoví do 72 hodin na e-mailovou zprávu s výhrou, právo na výhru zaniká a bude vylosovaný nový výherce. 

9. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

10. V případě neuskutečnění služby, která byla předmětem výhry, zejména z důvodu nenaplnění minimální kapacity nebo z jiných důvodů, které nejsou v době vyhlášení soutěže organizátorovi známy, bude výherci nabídnuta jiná výhra s odpovídající hodnotou.

Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí.